قیمت سرویس ها و خدمات ما

معاینه فنی چشمی خودروهای تک مخزن

۲۲۰۰۰ تومان

 • بازرسی تمام اتصالات
 • CNG
 • و
 • نشت یابی

معاینه فنی چشمی خودروهای دو مخزن

۳۴۰۰۰ تومان

 • بازرسی تمام اتصالات
 • CNG
 • و
 • نشت یابی

معاینه فنی چشمی خودروهای بنزینی

۳۷۰۰۰ تومان

 • بررسی
 • عملکرد موتوری
 • و
 • ایمنی خودرو